การเข้าร่วมใน “โปรแกรมพาร์ทเนอร์” หรือ “IMMa Mattress Affiliate Program” หมายความว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข (หรือเรียกโดยรวม “ข้อกำหนด” “ข้อตกลง” “เงื่อนไข”)

IMMa Mattress ขอสงวนสิทธิและเป็นดุลพินิจของเราที่จะทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงของเว็บไซต์และโปรแกรมพาร์ทเนอร์นี้ในอนาคตเพื่อที่จะปรับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และการให้บริการของเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การละเลย หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือปฏิบัติผิดข้อตกลง ฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือทั้งหมด IMMa Mattress มีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงได้ทันที โดยการบอกเลิกข้อตกลงในกรณีนี้บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมโปรแกรม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อตกลง

  • ผู้เข้าร่วมโปรแกรมต้องพำนักอยู่ในประเทศไทย
  • ผู้เข้าร่วมโปรแกรมต้องเป็นบุคคล ไม่อนุญาตให้ใช้ระบบอัตโนมัติ หรือ “โรบอต” มาสมัคร
  • ผู้เข้าร่วมโปรแกรมต้องใช้ชื่อตามบัตรประชาชน อีเมลจริง และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  • ชื่อผู้ใช้ต้องใช้งานเพียงคนเดียว ไม่อนุญาตให้ใช้ร่วมกับบุคคลอื่น
  • ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีหน้าที่ต้องดูแล ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ด้วยตนเอง ทาง IMMa Mattress ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ
  • ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ต่อเนื้อหา และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้บัญชีของตนเอง
  • ผู้เข้าร่วมโปรแกรมไม่อนุญาตให้มีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี
  • ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะไม่กระทำใด ๆ ซึ่งผิดต่อกฎหมาย ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือฝ่าฝืนสิทธิความเป็นส่วนตัว (รวมถึงไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอันมีเจ้าของอื่นๆ นอกเสียจากว่าเจ้าของสิทธิดังกล่าวจะได้อนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง ชัดแจ้ง)
  • ผู้เข้าร่วมโปรแกรมไม่อนุญาตให้ซื้อสินค้าใด ๆ ของ IMMa Mattress ภายใต้บัญชีตนเอง

ลิงก์และรูปภาพ

เมื่อได้สมัครเข้าร่วมโปรแกรม IMMa Mattress จะเป็นผู้ตรวจสอบและเปิดบัญชี พร้อมมอบ Affiliate Code ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรม

ผู้เข้าร่วมโปรแกรมอนุญาตที่จะนำลิงก์, แปบเนอร์ หรือรูปภาพอื่นใด ที่ทางเราจัดไว้ พร้อมด้วย Affiliate Code  ของผู้เข้าร่วมโปรแกรมไปวางบนเว็บไซต์, อีเมล และ/หรือช่องทางอื่น

โดย IMMa Mattress จะจัดหาการสนับสนุนพร้อมแนะนำ รูปแบบลิงก์ และรูปภาพ พร้อมทั้งมีสิทธิปรับรูปแบบของรูป แต่จะไม่ปรับขนาดสัดส่วนของรูป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เพื่อการติดตามผล การรายงาน และการคำนวณค่าคอมมิชชั่นอย่างถูกต้อง เรากำหนดรูปแบบของลิงก์ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมนำไปใช้บนเว็บไซต์ คุณต้องตรวจสอบลิงก์แต่ละลิงก์ที่นำไปใช้ว่าใช้รูปแบบถูกต้องหรือไม่ คำว่าลิงก์ที่อยู่ในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ลิงก์พิเศษ” ซึ่งคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จผ่านลิงก์พิเศษนี้ เราปฏิเสธความรับผิดชอบหากคุณใช้รูปแบบลิงก์หรือใส่หมายเลขแนะนำไม่ถูกต้อง

ลิงก์แนะนำควรชี้ไปที่หน้าสินค้าที่โปรโมทอยู่

ค่าคอมมิชชั่น และการจ่ายเงิน

สำหรับการขายสินค้า จะได้รับค่าคอมมิชชั่น (8%) โดยลูกค้าต้องคลิกสั่งซื้อสินค้าผ่านทางลิงก์จากเว็บไซต์ของคุณ, อีเมล หรือช่องทางอื่นมาที่ https://immamattress.com และสั่งซื้อสินค้าสำเร็จในเซสชั่นนั้น

IMMa Mattress จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นเฉพาะลิงก์ที่ได้รับการ trackและรายงานบนระบบของเราเท่านั้น ผู้ให้บริการจะไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่นถ้ามีผู้ใดแจ้งว่าเขาเหล่านั้นได้ทำการซื้อสินค้า หรือซื้อโดยใส่หมายเลขแนะนำโดยที่ไม่ได้แสดงในรายงานของระบบ   ผู้ให้บริการจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นเฉพาะลิงก์ที่ได้ถูกสร้างในรูปแบบที่เหมาะสมและสามารถตรวจสอบในระบบได้

IMMa Mattress ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธจ่ายค่าคอมมิชชั่น หากพบธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกง ผิดปกติ ข้อมูลเท็จ ผิดกฎหมาย หรือโปรโมทผิดวิธี

การจ่ายค่าคอมมิชชั่นมีระบบการจ่ายโดยนับเป็นรายเดือน ซึ่งผู้เข้าร่วมโปรแกรมต้องมีค่าคอมมิชชั่นสะสมอย่างน้อย 600 บาท โดยจ่ายในรูปแบบของการโอนเงิน

สถานะในการเป็นสมาชิก IMMA MATTRESS AFFILIATE

ผู้เข้าร่วมโปรแกรมตกลงที่จะไม่ดำเนินการโฆษณาและ/หรือกิจกรรมทางการตลาดใด ๆ ที่สามารถนำไปสู่การบิดเบือนหรือเข้าใจผิดว่ามาจากเรา ตามข้อตกลงที่เข้าร่วมโปรแกรม ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเป็นผลให้สิ้นสุดการเข้าร่วมโปรแกรม และคุณต้องไม่ทำให้เข้าใจผิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่าย ตัวอย่างเช่น คุณเป็นผู้พัฒนาสินค้าของเรา หรือคุณมีส่วนร่วมกับ IMMa Mattress เว้นเสียแต่ว่าจะตกลงเป็นกรณีเฉพาะเจาะจง หรือยกเว้นได้รับอนุญาตจากข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงการแจ้งว่าทางเราสนับสนุนทางการเงินในทุกเรื่อง)

รอบการจ่ายเงิน

<p><span style=”color: #000000;”>หากเดือนใด มีค่าคอมมิชชั่นสะสมน้อยกว่า <strong>600 บาท</strong> ระบบจะมีการนำค่าคอมมิชชั่นสะสมนั้น ไปทบกับค่าคอมมิชชั่นในเดือนถัดไป และทาง IMMa Mattress ยินดีพร้อมจ่ายให้ท่านทันที เมื่อเดือนนั้น ๆ คุณมีคอมมิชชั่นสะสมครบ <strong>600 บาท</strong> ซึ่งคอมมิชชั่นสะสมนั้นไม่มีการกำหนดวันสิ้นสุดในการสะสม</span></p>

คำจำกัดความคำว่า ลูกค้า

ลูกค้า ในข้อตกลงนี้หมายถึง บุคคลที่ซื้อสินค้าผ่านโปรแกรมพาร์ทเนอร์นี้ ถือเป็น ลูกค้าของเรา โดยที่ กฎระเบียบ, นโยบาย และขั้นตอนการจัดการสั่งซื้อที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อของลูกค้า, การบริการลูกค้า และการขายสินค้าให้ลูกค้าเหล่านั้น ทางเราสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายและขั้นตอนต่าง ๆ ได้ทุกเมื่อ ยกตัวอย่าง เรากำหนดราคาสินค้าภายใต้โปรแกรมพาร์ทเนอร์ ตามนโยบายการกำหนดราคา ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากราคาสินค้าอาจมีผลต่อสินค้าที่คุณโปรโมท ดังนั้นคุณไม่ควรแสดงราคาสินค้าบนเว็บไซต์ของคุณ และเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องเท่าที่จะทำได้ แต่ไม่สามารถรับประกันจำนวนและราคาของสินค้าได้

ความรับผิดชอบของคุณ

ในการเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ คุณยอมรับและตกลงเข้าร่วมด้วยความเสี่ยงของคุณเอง คุณยอมรับว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการของคุณที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมพาร์ทเนอร์นี้แต่เพียงผู้เดียว เนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของคุณ ถือเป็นภาระหน้าที่ของคุณที่ต้องดำเนินการและปฏิบัติตามภายใต้ข้อกำหนดของโปรแกรมนี้รวมทั้งผลของการฝ่าฝืน ดังนี้:

– ขั้นตอนทางเทคนิคของเว็บไซต์ของคุณ
– ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ลิงก์พิเศษบนเว็บไซต์ของคุณไม่ละเมิดข้อตกลงข้อใดระหว่างคุณและบุคคลที่สาม (รวมทั้งการยกเว้นข้อจำกัดหรือความต้องการของคุณและบุคคลที่สาม)

– ความถูกต้อง, ความเป็นจริง และความเหมาะสมของการใช้สื่อที่ใช้ในเว็บไซต์ของคุณ (รวมทั้งรูปภาพสินค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลิงก์พิเศษ)
– ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สื่อที่ใช้ในเว็บไซต์ของคุณไม่ละเมิดของผู้ใด (รวมทั้ง ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายทางการค้า และความเป็นส่วนตัว)

– ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สื่อที่ใช้ในเว็บไซต์ของคุณไม่เป็นการหมิ่นประมาท พาดพิง หรือผิดกฎหมาย

– ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความถูกต้องและความปลอดภัยของเว็บไซต์ของคุณ มีนโยบายความเป็นส่วนตัว, วิธีการเก็บข้อมูลที่บุคคลที่สาม (รวมถึงผู้โฆษณา) สามารถลงโฆษณา และ/หรือลงเนื้อหา และการเก็บข้อมูลจากผู้เยี่ยมชมรวมถึงการใช้คุกกี้บนเว็บเบราว์เซอร์ของผู้เยี่ยมชม

กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

ตามที่คุณต้องการเข้าร่วมโปแกรม คุณยินยอมในระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรม จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้และจะใช้งานเพื่อจุดประสงค์ที่เป็นไปตามกฎหมายที่สอดคล้องกับกฎหมายของไทย และกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ควบคุมธุรกิจ การปฏิบัติการ และกิจกรรมของคุณอยู่เท่านั้น ซึ่งอาจรวมถึง U.S.’ CAN-SPAM Act of 2003 (“CAN-SPAM”) และกฎหมายจามเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องกับอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ การสแปม

ข้อตกลงของโปรแกรม

ข้อสัญญาต่างๆ เริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณได้มีการสมัครโปรแกรมพาร์ทเนอร์เป็นที่เรียบร้อย และสัญญาสิ้นสุดลงเมื่อทาง IMMa Mattress หรือทางสมาชิกขอระงับสถานะการเป็น Affiliate ร่วมกัน เราอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ข้อสัญญาในการตกลงนี้ โดยมิต้องแจ้งให้กับสมาชิกทราบล่วงหน้า และเมื่อสมาชิกท่านใดได้ยุติการเข้าร่วมโปรแกรมกับ IMMa Mattress แล้วคุณต้องลบลิงก์ที่ลิงก์มาที่  https://immamattress.com ออกให้หมดทันที รวมทั้ง เครื่องหมายการค้า โลโก้ และสื่อโฆษณาต่าง ๆ ที่จัดหาให้โดยเรา

IMMa Mattress สงวนสิทธิ์ยุติการเข้าร่วมโปรแกรมเมื่อใดก็ได้ และจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นเมื่อเกินกว่า 600 บาทเท่านั้น

การสิ้นสุด

IMMa Mattress อาจบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข และ/หรือ การเสนอสินค้าหรือบริการใดๆ ณ เวลาใดก็ได้ ด้วยเหตุใดก็ได้ รวมถึงการใช้เว็บไซต์นี้อย่างไม่เหมาะสม หรือการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข การเลิกดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสิทธิได้รับการเยียวยาใดๆ ซึ่งผู้ดำเนินการอาจมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย เมื่อมีการบอกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข สิทธิทั้งหลายที่ท่านมีเป็นอันสิ้นสุดลงและกลับคืนสู่ผู้ดำเนินการและผู้ให้บริการ ตามแต่กรณี

ความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดำเนินการกับท่านเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา อิสระ และต่างฝ่ายและพนักงาน ตัวแทน หรือลูกจ้างใด ๆ ของแต่ละฝ่าย จะไม่ถูกถือว่าหรือตีความว่าเป็นหุ้นส่วน ผู้ร่วมทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ลูกจ้าง หรือตัวแทน ของอีกฝ่ายหนึ่ง

Disclaimers

we make no representation that the operation of the <strong>IMMa Mattress</strong> will be uninterrupted or error-free, and we will not be liable for the consequences of any interruptions or errors.