imma mattress Corporate Social Responsibility

คือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน IMMaเป็นผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราที่เริ่มต้นจากการนำยางพาราธรรมชาติ 100%มาจัดทำที่นอนยางพารา หมอนยางพารา โดยใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดมาใช้ในกระบวนการการผลิตเพื่อมุ่งหวังให้ผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราแท้ หมอนยางพาราแท้ที่มีความนุ่มสบาย ยืดหยุ่นสูง โดยมีอากาศไหลเวียนได้สะดวก นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราแท้หมอนยางพาราแท้ IMMaยังมีจุดเด่นในเรื่องของการป้องกันไรฝุ่น แบคทีเรียและเชื้อรา ไม่มีสารก่อภูมิแพ้ ถูกสุขอนามัย ด้วยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราแท้หมอนยางพาราแท้ IMMaนี้เองจึงทำให้ทางองค์กรเล็งเห็นในการป้องกันความเจ็บป่วย หรือฟื้นฟูปัญหาทางด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพร่างกาย ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราแท้หมอนยางพาราแท้ IMMa จึงได้มีการคืนกำไรให้กับชุมชน (CSR)โดยตลอดระยะเวลา 6เดือนที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราแท้หมอนยางพาราแท้ IMMa ได้ร่วมบริจาคหมอนยางพาราแท้ 100%ให้กับหน่วยงานราชการรวมถึงโรงพยาบาลในเขตห่างไกลจำนวนทั้งสิ้น 6แห่ง ซึ่งเป็นจำนวนหมอนยางพาราแท้มากกว่า 600 ใบโดย ผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราแท้หมอนยางพาราแท้ IMMaมีความมุ่งหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนชุมชนและสังคมในเรื่องสุขภาพของคนไทย ที่เริ่มต้นจากการนอนด้วยผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีคุณภาพที่ดี จะลดความเจ็บป่วยและสร้างเสริมสุขภาพที่ดี

สำหรับในด้านการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทางผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราแท้หมอนยางพาราแท้ IMMa ได้ผ่านการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R จากสำนักงานอุตสาหกรรม จ.ปราจีนบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยยึดหลัก 3R ได้แก่

reduce

1.Reduce คือการลดการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในโรงงานในกระบวนการผลิต รวมถึงการลดของเสียทุกขั้นตอนของการผลิตแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ในขั้นตอนนี้ ทางผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราแท้หมอนยางพาราแท้ IMMa ได้ใส่ใจตั้งแต่การคัดสรรวัสดุโดยเลือกคัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพเป็นยางพาราแท้ 100% โดยในการผลิตที่นอนยางพาราแท้หมอนยางพาราแท้แต่ละครั้งจะไม่มีสารตกค้างที่ไม่ก่อประโยชน์หรือต้องมีการทำลายโดยเปล่าประโยชน์

reuse

2.Reuse คือการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าที่สุดโดยการนำสิ่งนั้นกลับมาใช้ซ้ำ สำหรับการ Reuse นั้น ทางผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราแท้หมอนยางพาราแท้ IMMa ได้นำหลักการของการ Reuse มาร่วมใช้ในอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ โดยการใช้ซ้ำไม่ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งโดยนึกถึงหลัก Green office ในการทำงาน

recycle

3.Recycle เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะโดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพโดยเฉพาะการหลอม เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งวัสดุที่ผ่านการแปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกระบวนการผลิตที่นอนยางพาราแท้หมอนยางพาราแท้ของ IMMa จะมีเศษที่นอนยางพาราเศษหมอนยางพาราบางส่วนที่หลุดออกจากแม่พิมพ์ ซึ่งทางผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราแท้หมอนยางพาราแท้ IMMaได้นำเศษของที่นอนยางพาราหมอนยางพาราในส่วนนี้กลับมาใช้อีกครั้งจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น หมอนยางพาราปั่น หมอนข้างยางพาราปั่น ตุ๊กตายางพารา รองเท้ายางพารา เป็นต้น จากการที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นแล้วว่าผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราแท้หมอนยางพาราแท้ IMMaให้ความสำคัญในกระบวนการการผลิตที่นอนยางพาราหมอนยางพาราทุกขั้นตอนในการทำงานล้วนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทางผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราแท้หมอนยางพาราแท้ IMMaจะไม่หยุดตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อมเพียงเท่านี้ เรายังอยากเห็นสุขภาพที่ดีอยู่เคียงคู่สังคมไทย และเราจะไม่หยุดการพัฒนาเพื่อมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยต่อไป